20.10.07 Vladimir Fedoseyevs anniversary. Beethoven "Missa solemnis".

... " ".

Yvonne Naef (mezzo-soprano, Switzerland), Krasimira Stoyanova (soprano, Austria), Vladimir Fedoseyev (Big Hall of the Conservatory)

<< Back to photo gallery