13.10.09. Otello (photo - V. Agafonov)

<< Back to photo gallery